Fint hem ni har, ja tänk o fÃ\ ha en sÃ\n fin prunkande trädgÃ\rd. Mycket arbete, bodde tidigare i hus jag. Men nu ensam men jag har en uteplats o tillgÃ\ng till trädgÃ\rd. Roligt med blommor, ha en underbar söndag! Hälsning frÃ\n bloggläsaren Lisbeth, gött med paj! Här har ätits bär med vispad grädde. Oj mycket kalorier, men gott dÃ\..skippar koryadlhterna...fniss!


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-04-03 (月) 10:54:17 (1632d)